Privacyverklaring

 

Atelier Den Doorn, gevestigd aan De Doornweg 47 8035 PD Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

www.atelierdendoorn.nl
De Doornweg 47
8035 PD Zwolle
06 317 83 795

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Atelier Den Doorn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via foekelina@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Atelier Den Doorn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Atelier Den Doorn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Atelier Den Doorn) tussen zit. Atelier Den Doorn gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Geen

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Atelier Den Doorn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
Zakelijke relatiegegevens – Bewaartermijn: 7 jaar – Reden: Eis van de belastingdienst

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Atelier Den Doorn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Atelier Den Doorn gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Atelier Den Doorn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar foekelina@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Atelier Den Doorn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Atelier Den Doorn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via foekelina@gmail.com.

CONTACT

Foekelina Stuurwold
De Doornweg 47
8035 PD Zwolle

 

T: 06 317 83 795
E: foekelina@gmail.com

ATELIERBEZOEK

Bij kunstenaarsvereniging “Palet” in Zwolle heb ik een atelierruimte.
U bent van harte welkom om mijn werk daar te bekijken.
U kunt mij bellen: 06 317 83 795
Adres: Stilobadstraat 9, Zwolle

SCHILDERLESSEN

Bent u geïnteresseerd in schilderlessen, dan bent u welkom op mijn atelier aan huis voor een kennismakingsles.
U krijgt gratis 2,5 uur les en betaalt alleen € 12,50 voor het materiaal.
U ziet dan waar ik les geef en ik leg u graag uit hoe het lesgeven in zijn werk gaat.

Heeft u hier belangstelling voor dan kunt u mij bellen: 06 317 83 795
of mailen: foekelina@gmail.com
Begin september of begin januari krijgt u dan een uitnodiging voor een kennismakingsles.

Lees meer over Schilderlessen

WORKSHOPS

Op verzoek geef ik workshops.